Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Omejitev širjenja bele omele na javnih površinah spada med redne naloge UKPP. Površine, ki niso javne se iz proračuna ne vzdržujejo. Tak primer je parcela, ki je opisana v predlogu


Obnova drevesnega fonda v Novi vasi

Cilka Šušteršič Cilka Šušteršič  –  09. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V MČ Nova vas, posebej v zaselku Nova vas 2, je drevesne nasade zelo ogrozila bela omela.    Samo v omenjenem predelu je napadenih že preko 200 dreves - veliko jih je že uničenih, nekatera so že odstranjena. Funkcija zelenih nasadov se v Novi vasi 2 iz leta v leto hitreje slabi in če se problema ne bomo lotili zdaj, ostanemo v tem delu mesta brez dostojne vetrne bariere, požiralcev meteorne vode, hladilnega sistema in lovilcev trdih delcev v zraku – kar drevesni nasadi za nas počnejo. Nujen je dogovor med pristojnimi, torej med lastniki stanovanjskih enot (in pripadajočih funkcionalnih zemljišč) in MOM (pristojna za ulične drevorede), kako se problema skupaj lotiti. Konkretno pa zdaj predlagam, da se od policijske postaje Tabor na C. Proletarskih brigad do križišča z Ul. Pohorskega odreda, ter ob njej do garažne hiše odstrani od bele omele napadena drevesa in zasadi nova. Gre za KO 678 Sp. Radvanje, parcele št. 926, 18, 22 in 937/1.    

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam obnovitev drevoreda ob C. Proletarskih brigad in ob Ul. Pohorskega odreda, ki je meja med MČ Nova vas in MČ Radvanje. Odstrani naj se vsa drevesa srebrnega javorja in se zasadi nov drevored z drevesi, ki so bolj odporna proti beli omeli. Bistvo predloga je, da se na delu, ki je v pristojnosti MOM, začne ohranjati  že močno ogrožen nasad.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V drevoredu naj bi se odstranila vsa drevesa, saj so praktično vsa tudi že napadena z belo omelo. Zasadil naj bi se nov drevored z bolj odpornimi drevesi, po možnosti tudi hitreje rastočimi. Sorto oziroma raznolike sorte (z raznolikostjo vrst se prav tako bojujemo proti razmahu škodljivcev), naj predlaga strokovnjak.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Obnovi naj se drevored ob vzhodni strani Ul. Pohorskega odreda od garažne hiše na njej in do policijske postaje na  C. Proletarskih brigad. Gre za robove parcel v KO 678 Sp. Radvanje, parcele št. 926, 18, 22 in 937/1. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Če se bo drevored obnovil, bo to vsaj delno nadomestilo že uničena in napadena drevesa v Novi vasi 2. Če bodo izbrana in zasajena prava drevesa, lahko pričakujemo, da bodo kmalu stopila v funkcijo zaščite pred podnebnimi vplivi, ki je za kakovostno bivanje človeka v urbanem okolju tako zelo pomembna.


Vrednost projekta: 12000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov