Ta projekt ni bil izglasovan.

Postavitev otroškega igrišča na Studencih

Matic Primc Matic Primc  –  20. 10. 2020  –  Območje 4
29.jpg
29.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Mestna četrt Studenci se že dlje časa sooča s pomanjkanjem javnih otroških igrišč. Obstajajo sicer neka manjša igrala pred posamičnimi bloki in so namenjena tamkašnjim stanovalcem in pa seveda komercialne operacije, kjer je treba za uporabo igral plačati. Starši sedaj svoje malčke neredko naložijo v avto in odpeljejo na igrala v kakšno drugo četrt.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se postavi igrišče z igrali za otroke na blizu zgradbe v lasti MČ Studenci. Le to naj se tudi primerno loči z lično ograjo ali živo mejo od parkirišča.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je pripraviti teren, postaviti podlago, nabaviti in vgraditi igrala ter zasaditi živo mejo/postaviti ograjo, ki omejuje igralno območje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Poseg naj se izvede poleg zgradbe MČ Studenci na Erjavčevi 43 in sicer na parcelah v k.o. 660, parcela 1153/16 in 2045/1.

Zaradi problematike lastništva parcele na prvotno predlaganem zemljišču komisija malce spreminja mikrolokacijo predloga na naslednji način:

"Lokacija predloga se prestavi na sosednje, danes ograjeno zemljišče, ki je v lasti MOM, in ki se nahaja okoli stavbe MČ Studenci na hišnem naslovu Erjavčeva 43. Lokacija se nanaša na del zemljišča ob zahodni strani te stavbe. Podani predlog z zap. št. 157 se nahaja sicer na istem zemljišču, tj. na tem, ki pripada stavbi Erjavčeva 43, vendar na mikrolokaciji na vzhodni strani te stavbe. Predlog zap. št. 29 se izvede v delu njegove vsebine do stroškovnega limita 20.000 EUR."

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Starši bi se lahko s svojimi malčki bolj kvalitetno družili in rekreirali na javnih površinah v MČ Studenci.


Vrednost projekta: 20000 €

Zaradi problematike lastništva parcele na prvotno predlaganem zemljišču komisija malce spreminja mikrolokacijo predloga na naslednji način: "Lokacija predloga se prestavi na sosednje, danes ograjeno zemljišče, ki je v lasti MOM, in ki se nahaja okoli stavbe MČ Studenci na hišnem naslovu Erjavčeva 43. Lokacija se nanaša na del zemljišča ob zahodni strani te stavbe. Podani predlog z zap. št. 157 se nahaja sicer na istem zemljišču, tj. na tem, ki pripada stavbi Erjavčeva 43, vendar na mikrolokaciji na vzhodni strani te stavbe. Predlog zap. št. 29 se izvede v delu njegove vsebine do stroškovnega limita 20.000 EUR."


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov