Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Fotografije, na katero se sklicuje predlagatelj, ni mogoče odpreti. Ni predstavljene mikrolokacije. Sicer območje spada k rednim naloga mariborskih komunalnih služb, zato naj se predlagatelj obrne na njih. Investicija presega vrednost 20.000.


Ureditev povezovalnih cest/ulic in glavne vhodne ulice v Schreinerjev trg

dmisko dmisko  –  10. 11. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kot je razvidno iz prilog, je situacija cestne infrastrukture na območju Delavske ulice katastrofalna (mikro lokacija je razvidna iz fotografij). Cestišče je v nekaterih delih popolnoma uničeno (večje udarne jame, asfaltna prevleka odstopa, na cestiščih že ob vsakem dežju zaostaja voda, zaradi neravnin nastajajo globoke luže, ki v nekaterih delih celo onemogočajo normalen dostop stanovalcev do svojih hiš.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagana je celostna ureditev cestne infrastrukture, vključno z ureditvijo odvodnavanja meteornih vod na cestišču

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kompletna sanacija cestišča z ureditvijo odvodnjavanja ter asfaltno preplastitev

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na lokaciji  Delavske ulice in ostalih uličic, ki 'vpadajo' v Schreinerjev trg - presoja po ureditvi se bi morala izvesti na celotnem področju Schreinerjevega trga. Izpostavljam najbolj pereče predele:

1. glavna dovozna ulica v Šrajnerjev trg - ob vsakem dežju (ne nalivu) se na cestišču (na več odsekih) zadržuje velika količina vode (tudi 10 cm) - predhodno je bil že opravljena sanacija s strani Nigrad.a (delno krita tudi z strani stanovalcev), ki pa ni rešila situacije. 

2. katastrofalno stanje cestišča "stranske" enosmerne ulice (vzhodna - vzporedna cesta glavne 'vpadnice'). Kot je razvidno iz slik, je cestišče popolnoma uničeno, prav tako je problem z odvodnjavanjem, voda se zadržuje na cestišču v dolžini cca 15m.

Situacija je že bila večkrat sporočene pristojnim službam in mestni četrti Tabor, obljubjeno je bilo posredovanje oz. pristop k ureditvi.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Trenutno stanje je na določenih odsekih izredno nevarno, še posebej ob dežju (ne nalivih!) so neketere ulice normalno praktično neprehodne (zaostajanje vode), v zimskem času lahko pride tudi do resnih poškod uporabnikov zaradi konstantne zaledenitve cestišča.

Z ureditvijo bi se izboljšala kvalitete življenja prebivalcev tega dela ter obiskovalcev vse bolj priljubljenega parka - posredno dvig kvalitete bivanja celotne mestne četrti in maribora.

Adaptacija bi smotrno dopolnjevala že začeto in celostno vzorno urejeno Cesto zmage.


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov