Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Ni možno spreminjati potek prednostnih in neprednostnih mestnih ulic brez celovite študije prometnih tokov v mestu. prometni tokovi niso vezani samo na eno križišče , ampak na celotno območje. Investicija presega vrednost 20.000 EUR.


Sprememba prednostnih cest na Pobrežju

akriznik akriznik  –  28. 10. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Za mariborsko prometno ureditev je značilno velika uporaba t.i, prednostne ceste v zavoj (levo ali desno). Prav takšna prometna ureditev je dokaj pogosta tudi na Pobrežju, v delu kjer poteka v glavnem lokalni promet tukaj živečih prebivalcev. Trenutna prometna ureditev z uporabo prednostnih cest v zavoj ne odraža dejanskega prometnih potreb, kot tudi ni najboljša rešitev s stališča prometne varnosti. Ureditev z uporabo prednostih cest, katere potekajo naravnost bi poenostavila potek prometa kot tudi izboljšala prometno varnost.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na nekaj križiščih bi bilo potrebno spremeniti prometni režim. To pomeni, da bi se križišča kjer je trenutno v uporabi prednostna cesta v zavoj, spremenil prometni režim z uvedbo prednostne ceste, ki bi potekala naravnost. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za izvedbo projekta bi bilo potrebno urediti sledeče:

- sprememba cestnih znakov

- sprememba cestnih oznak 

- mogoče bi bila potrebna dodatna svetlobna signalizacija, ki bi opozarjala na spremembe v prometnem režimu. Ta signalizacija bi se lahko po določenem času, ko bi se prebivalci navadili na spremebe umkanila 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na križiščih naslednjih ulic 

1. Ulica Štravhovih - Tekstilna ulica

    Trenutno poteka prednostna cesta iz Ulice Štravhovih v Tekstilno ulico. Predlagam ureditev prednostne ceste po Ulice Štravhovih.

     

2. Markovičeva ulica - Ulica Goceta Delčeva

Trenutno poteka prednostna cesta iz Markovičeve ulica v ulico Goceta Delčeva. Predlagam ureditev prednostne ceste po Markovičevi ulici.

 

3.  Gundoličeva ulica - Ulica Goceta Delčeva

Trenutno poteka prednostna cesta iz Gundoličeve ulice v ulico Goceta Delčeva. Predlagam ureditev prednostne ceste po Gundoličevi ulici.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Namen spremembe je predvsem poenostavitev prometnega toka, kar bi imelo za posledico tudi izboljšanje prometne varnosti. Trenutno so na tem območju predvsem prednostne ceste naravnost, kot tudi nekaj prej omenjenih prednostnih cest v zavoj. Uporaba prednostne ceste v zavoj predvsem vnaša zmedo v trenutni prometno režim. Precej voznikov tako ignorira prednostno cesto v zavoj, kar je verjetno posledica  prometnega režima, ki ne odraža dejanskih prometnih tokov na teh ulicah. 


Vrednost projekta: 2000 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov