CONSUL

UREDITEV TEMATSKIH IN REKREATIVNIH POTI V MALEČNIKU

05. 11. 2020  –  Območje 1
Malečnik
Malečnik

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V času COVID krize smo prepoznali pomen gibanja in rekreacije za naše zdravje in dobro počutje. Prednost, ki jo ponuja življenje na deželi je naravno okolje, ki omogoča neomejene možnosti rekreacije. Žal pa se številni zaradi hitrega tempa življenja tega ne zavedamo in tega potenciala ne izkoristimo. Ideja projekta je zato ponuditi atraktivne, urejene in označene rekreacijske poti na območju Malečnika, ki bodo primerne za vse generacije in številne skupine zainteresiranih. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Malečnik je kraj z bogato naravno, kulturno in sakralno dediščino ter številnimi vinarji, sadjarji, vinotoči in turističnimi kmetijami. Predlog projekta je potenciale kraja navezati na rekreacijske poti in tako motivirati prebivalce za rekreacijo v naravi. Motivacija temelji na tematsko raznolikih poteh, ki bodo zanimive za različne ciljne skupine. Cilj projekta je pripraviti nabor potencialnih poti, jih opremiti s smernimi in informacijskimi tablami ter ostalo infrastrukturo, ki je potrebna za podporo rekreaciji in spoznavanju kraja (razsvetljava, pitniki, klopi, koši, polnilnice za e-kolesa ipd.). 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predlagamo, da se projekt izvede v treh fazah. V prvi fazi se določi metodologija za identifikacijo potencialnih poti (omeniti kaže da številne poti že obstajajo). Določijo se točke atrakcije (Gorca, razgledne točke, vinotoči, športni objekti …), tipizacija (pešpoti, kolesarske poti), tematika (rekreacijska, gozdna, učna, vinogradniška, romarska), kategorije težavnosti (lahka, manj zahtevna, srednje zahtevna, zahtevna) in podobno. 

V drugi fazi se v sodelovanju s prebivalci, društvi, lokalnimi ponudniki, vrtcem in šolo pripravi nabor potencialnih poti ter izbere najperspektivnejše, najzanimivejše in najprimernejše. Predlagane poti se nato preizkusijo s strani različnih deležnikov (ciljne skupine), podrobno popišejo (trasa, čas trajanja, višinske razlike) in dokončno definirajo. Vse poti se poimenujejo, izdela se zemljevid (klasičen – želja v digitalni obliki/interaktiven), pripravi se predlog (dizajn) smernih in informacijskih tabel. 

Tretja faza je namenjena investicijam: izdelavi smernih in informacijskih tabel (postavitev na izhodiščih poti in ob točkah atrakcije), nabavi in vgradnji opreme (razsvetljava, pitniki, klopi, koši, polnilnice za e-kolesa) in ureditvi posameznih delov poti (strojna dela).       
 

Investicije se navezujejo na ureditev in opremo ene ali največ dveh točno določenih in izbranih poti v skladu s finančnimi omejitvami.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt je umeščen na območje Malečnika, ki je na južni strani zamejen z reko Dravo, na severni strani pa se razprostirajo vinorodni griči, sadovnjaki in gozdovi, ki ponujajo razgibano krajino s številnimi razgledi in potenciali za rekreacijo. Tematske poti bi svoje izhodišče našle v centru Malečnika (pri farni cerkvi, pri osnovni šoli, pri krajevni skupnosti) in bi potekale po obstoječih cestnih, gozdnih in drugih poteh. Vsebinsko bi projekt povezoval devet zaselkov: Malečnik, Vodole, Hrenca, Celestrina, Trčova, Metava, Nebova, Ruperče in Grušovo. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predlagane tematske poti bi privedle do aktivnejšega preživljanja prostega časa za vse generacije prebivalcev Malečnika, Maribora in turiste. Vsebinska povezava kulturne in zgodovinske dediščine ter lokalnih ponudnikov kraja (vinarji, sadjarji, kmetije, gostilne) z rekreacijskimi potmi bi vplivala na prepoznavnost kraja in ponudila novo kvaliteto prostora in bivanja. Pričakovati je povečan obseg turistov in posledično razvoj gospodarskih aktivnosti za podporo temu segmentu ter razvoj infrastrukture. Ponujene poti in vsebine bi predstavljale pomembno dodatno ponudbo ob načrtovani Dravski kolesarski poti. 

Vrednost projekta

20000 €