Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predmetna zemljišča niso v lasti občine, zato predlaganega projekta glede na ta izločilni kriterij ni mogoče uvrstiti v naslednjo fazo (glasovanje občanov). Razen tega po presoji komisije vrednost predlaganega projekta presega zgornjo dopustno mejo 20.000 EUR.


Ureditev parkirnih mest na Letonjevi ulici

ZoranM ZoranM  –  22. 10. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Stanovalci v večstanovanjski stavbi na naslovih Letonjeva 2-8 nimajo primernega dostopa do vhodov z avtomobilom, niti možnosti primernega parkiranja v bližini stavbe, v kateri stanujejo. Na robu dovozne ceste, ki je kategorizirana kot služnostna pot in dovozna cesta za komunalne službe in reševalce, so si pred 25 leti s tlakovci in na lastne stroške uredili zasilna parkirna mesta, ki pa jih v sodobnem času, in upoštevajoč rast števila vozil, ni dovolj, niso primerno označena, niti ni urejen ali odrejen primeren in varen parkirni režim. Stanovalci niso sami krivi, saj je bil leta 1982, ko so bili ti bloki zgrajeni, normativ za parkirišča 0,75 parkirnega mesta na 1 stanovanje, danes pa vemo, da ima vsaka družina več vozil. Iz tega razloga stanovalci ne morejo parkirati niti na bližnjih parkiriščih na Prušnikovi cesti, medtem ko je parkiršče pred OŠ Leona Štuklja postalo državno parkirišče za obiskovalce iz vse države, ki uporabljajo bližnji skate park. Zaradi zanemarjenosti in neurejenosti garažne hiše med Ulico Pohorskega odreda in Klinetovo ulico tudi tam ne morejo parkirati. V stavbi so tudi starejši stanovalci, ki potrebujejo prevoz do zdravnika, dovoz hrane iz Doma Danice Vogrinec in druge nujne storitve, pa je vse to zdaj na pol legalno, teoretično bi redarji celo poštarju morali napisati kazen, če se z motornim kolesom pripelje do vhodov, da razdeli pošto??? Takšno stanje je nevzdržno, tudi zaradi bližnjih igral za otroke in rekreativne cone s skate parkom, stanovalci pa ne morejo ostati brez vsaj nujne ureditve parkiranja in dostopa do svojih stanovanj. Preprečiti bi morali tudi uničevanje okolja, ki zaradi neurejenih razmer nastaja, ter preprečiti možnost, da pride do nesreč pri sočasni uporabi in križanju peš poti, igral in prevozov, ki na tem območju potekajo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se najprej na tlakovcih pred večstanovanjsko stavbo izrišejo črte in označijo parkirna mesta za stanovalce, in da se s prometno signalizacijo na začetku dovozne poti na vogalu s Prušnikovo ulico, kjer je zdaj s prometnim znakom prepovedan promet, doda izjema, da je dovoz dovoljen tudi stanovalcem Letonjeve ulice 2-8. Da se ponovno s težkimi ovirami zapre dovoz za avtomobile na tlakovano pot med bloki na Prušnikovi in Letonjevi ulici, kjer zdaj neodgovorni posamezniki vozijo in parkirajo osebna vozila dobesedno v peš coni. V nadaljevanju je potrebno od vogala večstanovanjske stavbe vhoda Letonjeva 8 do dovozne poti, ki vodi na skate park na občinskem zemljišču s tlakovci dodatno urediti še prostor za dodatna parkirna mesta, da tam v deževnih dneh ne bo "blatnega dola", in da parkiranje ne bi segalo do robov skate parka in na travo pred košarkarskim šolskim igriščem. S tem bi vsaj deloma odpravili nered pri parkiranju, ne bi uničevali travnatih površin in križali peš poti in dostopa do bližnjih igral s prometom osebnih in komunalnih vozil. Prostor, ki bi bil dejansko namenjen parkiranju, bi bil primerno označen, bolj varno dostopen, in ne bi dodatno uničevali parkovnih površin. Dolgoročno bi bilo potrebno premisliti o povsem novi prometni ureditvi, ki bi se izpeljala iz smeri Ulice Pohorskega odreda v smeri Letonjeve ulice, in bi morala predvideti zamenjavo funkcionalnih površin: na mestu sedanjega košarkarskega igrišča bi morali urediti dodatno parkirišče za stanovalce v večstanovansjki stavbi Leotnjeva ulica 2-8, igrišče bi morali premestiti na eno od površin v sklopu stavbe, dvorišča in okolice OŠ Leona Štuklja, potem pa zaradi varovanja funkcionalnih šolskih objektov in zemljišč šolsko dvorišče tudi ograditi. To je rešitev, ki terja več časa, in ni primerna za ta del proračuna, zato najprej predlagamo kratkoročne rešitve, kakor so tukaj opisane in predstavljene.  

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt zajema nekaj korakov: najprej označevanje parkirnih mest na že dostopnem in za to primernem zemljišču. To bi lahko opravili delavci Nigrada v okviru rednih vzdrževalnih del cest na območju MOM.  Drugi korak bi bilo tlakovanje zemljišča v nadaljevanju, kjer se zdaj parkira, a je prostor neurejen. Tudi to bi lahko v okviru letnega načrta del opravil Nigrad. Potrebna bi bila tudi asfaltna preplastitev dovozne ceste po vsej dolžini, ker je bila ta zaradi priklopa novih vrstnih hiš na začetku Letonjeve ulice na elektriko večkrat prekopana in poškodovana, potem pa le za silo zasuta??? V zimskem asu lahko pričakujemo, da bodo na cestišču nastale dodatne poškodbe, kar ne bo oviralo samo stanovalcev, ampak tudi komunlane službe, reševalce in druge izvajalce nujnih stroitev na tem območju. Enake poškodbe je povzročil tudi priklop razsvetljave na skate parku na trafo postajo v poslopju stavbe na Letonjevi 8! Novi prometni režim, ki bi veljal le za omejeno število upravičencev, stanovalcev s stalnim prebivališčem na Letonjevi 2-8, bi bilo tudi označiti s primerno prometno signalizacijo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal v MČ Nova vas, na Letonjevi ulici, na odseku od priključka Letonjeve ulica na Prušnikovo cesto pa vse do konca dovozne poti na naslovu Letonjeva 2.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi tega projekta bi bila izboljšana prometna varnost na omenjenem območju, preprečili bi nadaljnje uničevanje zemljišča in poseganje v parkovne površine ob otroških igralih in skate parku ob Pekrskem potoku, izboljšali bi prometni režim in bolje uredili parkiranje na parkiršču pred OŠ Leona Štuklja, legalizirali bi dostop stanovalcev do njihovega premoženja, ki jim je zdaj, glede na veljavne predpise in prometno ureditev, kraten. Glede na to, da se na tej dovozni poti/ulici/splošnem ljudskem premoženju/zemljiščih v lasti MOM, križa več funkcij: gre hkrati za nujno reševalno pot, za edino dostopno cesto stanovalcev do stanovanj, ki so v njihovi zasebni lasti, gre za intervencijsko pot komunalnih vozil, gre za edino dovozno cesto, po kateri do starejših lahko pridejo ponudniki storitev socialnega varstva, gre tudi za dnevno šolsko pot, po kateri številni učenci in starši dostopajo do vhoda v OŠ Leona Štuklja, bi s primerno ureditvijo delovali preventivno, da ne bi prihajalo do nesreč, omogočili bi nemoteno delovanje javnih služb, preprečili še večje uničevanje okolja.


Vrednost projekta: 20 €


Če želiš komentirati, se moraš vpisati ali registrirati.
    Nima definiranih mejnikov