OBNOVA DVORANE KONZUM, GORKEGA ULICA 34

MARJAN MARJAN  –  26. 06. 2022  –  Območje 4
Plesna prireditev NAS VESELI v dvorani Konzum
Plesna prireditev NAS VESELI v dvorani Konzum

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Projektni predlog naslavlja problem pomanjkanja primernih poslovnih prostorov na desnem bregu Drave za družbene aktivnosti. V kareju »Železničar«, ki se razprostira v trikotniku med Preradovičevo ulico - Gorkega ulico - Koresovo ulico in Ulico heroja Zidanška, domuje v stavbah MČ Magdalena in bivši glasbeni šoli 20 društev. Vsa društva imajo urni najem prostorov in zelo pogrešajo večjo dvorano za svoje prireditve, predstavitve, zbore članov in razne javne dogodke. V utesnjenih prostorskih razmerah deluje tudi DU Maribor Tabor in KD Studenci. Večina društev se torej sooča s prostorsko stisko, večje prostore pa potrebujejo praviloma samo občasno. Društvo TOTI DCA Maribor ima svoje prostore v stavbi Gorkega ulica 34, pred nedavnim pa je pridobilo v isti stavbi v najem še dve dvorani, ki pa sta potrebni temeljite obnove, saj je bila v teh prostorih trgovina Konzum, kasneje Koloniale, nato pa so bili skoraj 20 let prazni, izven uporabe. V zadnji dvorani, imenovani »Konzum«, načrtujemo ureditev večnamenskega prostora, v katerem se bodo primarno izvajale rekreacijske aktivnosti (telovadba, joga, Chi gong, Tibetanske vaje, ...). Po obnovi prostorov načrtujemo, da bodo prostori društva TOTI DCA namenjeni ne samo izvajanju socialnih programov za starejše, temveč tudi društvom v kareju Železničar in širše v Mariboru. Društva bodo lahko koristila prostore občasno po urniku in programu, ki ga bo pripravljal Večgeneracijski center Maribor (VGC Maribor). Obnova prostorov društva TOTI DCA bo obogatila možnosti organiziranja in izvajanja društvenih aktivnosti in javnih dogodkov, precej bo omilila tudi akutno pomanjkanje poslovnih prostorov na desnem bregu Drave, posledično bo izboljšalo družabno življenje in možnosti vključevanja večjega števila občanov v aktivnosti na različnih področjih – rekreacijskem, izobraževalnem, kulturnem, zdravstvenem ....

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo obnovo dvorane Konzum, ki jo ima v plačnem najemu Društvo TOTI DCA Maribor na lokaciji Gorkega ulica 34, v izmeri 208 m2. Lastnica je MO Maribor. V MČ Magdalena in v širšem prostoru na desnem bregu Drave, bomo pridobili na dobro dostopni pritlični lokaciji odlične prostore, katerih velikost je primerna za izvajanje javnih dogodkov in prireditev ter souporabi društev za njihove občasne aktivnosti in programe. Stavba je del Železničarske kolonije, z obnovo bi ponovno zaživela in postala generator socialnega in družabnega razvoja na območju Tabora in širše na desnem bregu Drave. Postane prostor medgeneracijskega srečevanja s poudarkom na socialno usmerjenih dejavnosti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za obnovo dvorane Konzum je potrebno izpeljati naslednje aktivnosti: - izdelava načrta obnove in popisa del (brušenje teraco tal, odstranitev starega ometa, ometavanje, pleskanje, zamenjava svetil), - pridobivanje ponudb izvajalcev obrtniških del in izbor izvajalcev, - izvedba obrtniških del.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Lokacija: Gorkega ulica 34, Maribor (dvorana št. 3 – dvorana Konzum) Lastnik: Mestna občina Maribor Najemnik: Društvo TOTI DCA Maribor, so.p. (plačljiv najem)

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Obnova dvorane bo omogočila povečanje ponudbe programov za starejše v društvu TOTI DCA, kar ima za starejšo populacijo številne pozitivne učinke: - omogočiti starejšim aktivno življenje, preprečevati izključenost in omogočati vključenost v mrežo socialnih odnosov; - nuditi razne oblike družabništva in razvedrilnih aktivnosti; - neposredno izvajati vseživljenjsko učenje, izobraževalne, kulturno umetniške, ročnodelske, rekreacijske in športne programe za starejše; - omogočati podaljševanje življenja v primarnem okolju z ohranjanjem in spodbujanjem samostojnosti ter telesnega in duševnega zdravja; - aktivirati starejše kot vir pomoči in samopomoči; - razvijati prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje znotraj in zunaj društva; - nuditi možnost samoodločanja – uporabniki se lahko sami odločajo o izbiri in delno tudi vsebini programov društva; - nuditi svetovalno pomoč uporabnikom in njihovim svojcem z različnih življenjskih področij, kot je reševanje socialnih, zdravstvenih, pravnih in psiholoških težav. Prav tako obnova omogoča aktivnejše delovanje VGC Maribor: - medgeneracijsko sodelovanje in druženje, povezovanje s programi društva TOTI DCA - povezovanje društev na isti lokaciji z vsemi svojimi različnimi ciljnimi skupinami - izvajanje skupnih prostovoljskih akcij (čiščenje okolice, vzdrževanje objekta...) - prepletanje izkušenj in znanja med društvi pospešuje njihov razvoj in delovanje - zmanjševanje stroškov delovanja (skupna uporaba opreme, informiranje javnosti...) - sodelovanje z lokalno skupnostjo, izobraževalnimi ustanovami in raznimi insttucijami - v sodelovanju z MO Maribor izhodišče in osnova za pridobivanje evropskih sredstev Dodatne možnosti ponudbe programov se ponujajo še v povezavi z zelenico (rekreacija na prostem, hortikulturna dejavnost, prireditve), pokritim atrijem z bivšimi hladilnicami (obrtne delavnice, prireditve, ponudba domačih kmetijskih pridelkov) Izboljša bi se tudi dostopnost aktivnosti za gibalno ovirane osebe in invalide, saj je objekt dostopen iz ulice. Presečna vrednost programov dnevnega centra aktivnosti za starejše TOTI DCA Maribor in Večgeneracijskega centra Maribor je izjemno velika, saj se prepletajo in dopolnjujejo različne družbene dejavnosti vseh generacij – rekreacijske, športne, izobraževalne, kulturne, zdravstvene in socialne. In navsezadnje, Maribor bi končno dobil večgeneracijski center, ki nastajajo povsod po Sloveniji in jih imajo tudi vse sosednje manjše občine. Javni interes je potrdila tudi MO Maribor (Potrdilo o sodelovanju in sofinanciranju, Sektor za zdravstveno in socialno varstvo, 10.8.2018) in mestni svet MO Maribor s sprejetjem Akcijskega načrta za izboljšanje položaja starejših v MO Maribor 2022-2027 (34. seja mestnega sveta MO Maribor, 16.6.2022, sklep št. 17).Dokumenti (2)


Vrednost projekta: 30000 €Nima definiranih mejnikov